Organisatie

INFORMATIE

Maandagavond van 20.00 uur tot 23.30 uur in Eterij de Eetkamer,   Middenweg 142-144,  te Middenbeemster.

AANMELDEN

Per mail  of telefoon bij secretaris
Paul Verkooijen – paul.verkooijen16@gmail.com – 0299 684389

OPZEGGEN:

Per mail  of telefoon bij secretaris
Paul Verkooijen – paul.verkooijen16@gmail.com – 0299 684389

PRIVACY
Heeft u vragen, opmerkingen of een verzoek tot verwijdering van gegevens, kunt u deze sturen naar schaakclubarisdeheer@gmail.com
Het kan zijn dat er op wedstrijdavonden foto's worden gemaakt voor onze website, indien u dit niet prettig vind kunt u dit aangeven bij de wedstrijdleider van Aris de Heer – Paul Verkooijen.

Indien toch een herkenbare afbeelding tegen uw wens in geplaatst wordt kunt u ook mailen naar schaakclubarisdeheer@gmail.com.

Indien u lid wordt van Aris de Heer zal de schaakclub deze gegevens delen met de Nederlandse Schaak Bond, ter behoeve van uw lidmaatschaapschap, deze gegevens worden beheerd door de secretaris.

Bestuur Aris de Heer

Email contact schaakclubarisdeheer@gmail.com  
Voorzitter Bert Kuijer ajkuijer@baink.nl
Secretaris Paul Verkooijen paul.verkooijen16@gmail.com
Penningmeester Frank de Geus frankdegeus@quicknet.nl
Algemeen Martin Zwaneveld martin@taxiid.nl
Algemeen Gerrit van Dok gvandok@quicknet.nl
     
Wedstrijdleider Paul Verkooijen  
Webmaster Eddy Saraber eddysaraber@hotmail.com
     

 

 

 

Notulen Algemene ledenvergadering Aris de Heer

 

Datum 12-06-2017

 

Aanwezig: G. v Dok, B. Kuijer, E. Saraber, , F de Geus, M. Zwaneveld,  , R. de Vink, P. Verkooijen,  J. Ittmann.

Afwezig: P. van Putten, J. Lohmann, A. Hauer

1.Opening

Om 20.30 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter B. Kuijer. Bert heet iedereen van harte welkom.

2. Mededelingen.

3. Interne jeugd / externe jeugd Aris de Heer

 • Er zijn nu 3 jeugdleden die regelmatig komen. Voor komend seizoen hebben alle   jeugdleden aangegeven niet meer te komen. De jeugdschakers afmelden bij de Bond, actie Paul
 • Komend seizoen is er geen jeugdschaken meer
 • Eddy blijft op woensdagmiddag geen les meer gegeven op de Blauwe Morgenster, volgens de school was dit moeilijk te organiseren. Op een mail van Eddy werd niet gereageerd.
 • Om meer leden te krijgen heeft Eddy kinderen samen met de ouders schaakles gegeven. Dit heeft 1 lid opgeleverd.
 • Het jeugdtoernooi is bij gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. Er is later wel een jeugdtoernooi gehouden op de Blauwe Morgenster ter compensatie.
 • Er is een externe competitie met Purmerend en Volendam gespeeld. Aris de Heer is derde geworden. Het was moeilijk om een compleet team op te stellen.
 • De intentie is nog 1 keer een snelschaaktoernooi op school te organiseren, medio september, organisatie: Martin, Eddy.
 • Einduitslag interne jeugd
 1. Lars May
 2. Nico Gao
 3. Jeffrey van Linnen

 

4. Ingekomen stukken

 • Aris de Heer is gevraagd zich op te geven voor de jaarmarkt op 3 september 2017. Er  wordt besloten positief hierop te reageren.

 

5. Bestuursverkiezing

 • Twee leden aftredend Frank en Bert. Zij zijn beide herkiesbaar, en worden unaniem gekozen.

 

6. Externe competitie

We zijn op de zevende plaats geëindigd. Dit betekent waarschijnlijk degradatie naar de derde klasse.

Score individueel:

1 Ron              64%

2 Martin         57%

2 Paul             57%

 

 • Er blijft op rating worden ingedeeld.

 

7. Interne competitie

Einduitslag:

1 Ron

2 Bert             

3 Paul

 • Speellokaal en speelavond blijft Lunchroom ”Beemster Eetkamer” op maandagavond. Het wordt zelfbediening en Chris is alleen aanwezig bij een externe wedstrijd.
 • Gerrit stelt voor een maand rapid te spelen. Om het voor schakers van Purmerend aantrekkelijk te maken mee te doen. De bedoeling is dit in oktober te organiseren
 • Ron wil een vierkamp spelen. Voor schakers die buiten de vierkamp vallen wordt het dan wel eenzijdig.
 • De prijzen worden uitgereikt.

 

8. Website

De website wordt gewaardeerd en wordt ook door niet-leden gelezen. Eddy geeft aan de site ook dit jaar te onderhouden.

 

9. Financiën

 • Frank heeft het financieel jaarverslag nog niet gereed. Balans is 300 euro negatief afgesloten. In kas nog 5400,-  Joop en Jasper zullen de kascontrole uitvoeren, bij het begin van het seizoen. Reserve wordt Ron.
 • De contributie voor senioren blijft 75 euro per jaar.
 • De reiskostenvergoeding blijft 20 cent/km. Individueel te declareren.
 • Contributie voor de jeugd is 35 euro.

 

10. Jaarverslag

 • Het Jaarverslag (notulen ALV juni 2016) staat op de website. Hierover zijn geen opmerkingen.  De notulen van de ALV 2017 komen ook op de website.

 

11. Rondvraag

 • Het nieuwe seizoen begint op 28 augustus, dit wordt gestart met een simultaan door Ron.
 • Chris meldt dat hij de “Beemster Eetkamer Bokaal” ter beschikking stelt. Dit wordt een wisselbeker die jaarlijks wordt uitgereikt

 

12. Sluiting

 

Bert sluit om 22.00 uur de vergadering