Notulen Algemene ledenvergadering Aris de Heer

Datum 3-06-2019

Aanwezig: G. v Dok, B. Kuijer, F de Geus, M. Zwaneveld, R. de Vink, M. de Groot, E. Saraber, P. Verkooijen.

Afwezig: P. van Putten, J. Lohmann, A. Hauwer, H. Zwaneveld

1. Opening

Om 20.30 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter B. Kuijer. Bert heet iedereen van harte welkom.

2. Mededelingen.

3. Ingekomen stukken

· Geen ingekomen stukken

4. Bestuursverkiezing

· 0 leden aftredend

5. Externe competitie

We zijn gedegradeerd. Dit betekent degradatie naar de derde klasse.

Score individueel:

1 Martin 71% (5 uit 7)

2 Frank 70% (3,5 uit 5)

3 Ron 64% (4,5 uit 7)

· Er blijft op rating worden ingedeeld.

· Bekercompetitie niet meegedaan . Volgend jaar doen we wel mee.

· De intentie is dat het viertallenteam weer meedoet. Martin en Jos faciliteren het.

6. Interne competitie, voorjaar- en najaar toernooi

· De prijzen worden uitgereikt. Bekers voor de 1e en 2e van de interne competitie en de best presterende van de NHSB competitie.

Einduitslag:

1 Ron

2S7A6832bWEB

“Ik vind die hand belangrijker dan die beker. Daar heb ik er al genoeg van.”

2 Bert

 2S7A6828bWEB

“Schiet nou maar op, grappenmaker”

3 Martin

  2S7A6833bWEB

“Voor het prachtige resultaat in de externe en voor eindelijk boven die 1700 – grens geraakt!”

· Speellokaal en speelavond blijft Lunchroom ”Beemster Eetkamer” op maandagavond. Er moet wel een gesprek plaatsvinden met de toekomstige eigenaar over gasten tijdens de externe thuiswedstrijden. Frank prikt een datum.

· Gerrit stelt voor om het voorjaar- en najaartoernooi ook ten dele bij Purmerend te spelen. Dit ook bespreken met de toekomstige eigenaar. Het najaartoernooi nog op de oude manier qua opzet. Najaartoernooi wordt gepland op 2, 9 en 16 september (en misschien 23 september). Op tijd de Binnendijks informeren.

· De eerste schaakavond van het nieuwe seizoen wordt 26 augustus, met een simultaan van Ron.

· Martin oppert om in het begin van de avond theorie te geven, dit voornamelijk voor het viertallen team. Starttijd 19.30 uur. Het hoeft niet elke week. Ron en Bert beginnen hiermee.

· 1 x per jaar een theorieavond voor de gehele club. De opening wordt eerst op de site besproken en later op de club behandeld. Het verzoek van Eddie is om openingen, of eindspellen voor te stellen die behandeld kunnen worden. Op de website komt een stemwijzer, gemaakt door Martin.

7. Website

De website wordt gewaardeerd en wordt ook door niet leden gelezen. Eddy geeft aan de site ook dit jaar te onderhouden. Eddie krijgt een attentie van de club. De leden wordt gevraagd de partijen te mailen, zodat Eddy een selectie kan maken. Er wordt dan 1 partij uitgelicht. Externe partijen worden wel zoveel mogelijk gepubliceerd.

8. Financiën

· Frank heeft het financieel jaarverslag gereed. Balans is 32 euro positief afgesloten. In kas nog 5241,- Ron en Eddie hebben de kascontrole uitgevoerd en goedgekeurd. Voor volgend jaar zijn Matthijs en Herman aangewezen. Reserve wordt Ron.

· Verzekering bij Univé: geen rekening gehad. Dit nagaan, actie Paul

· De contributie voor senioren blijft 75 euro per jaar.

· De reiskosten vergoeding blijft 20 cent/km. Individueel te declareren.

· Contributie voor de jeugd is 35 euro.

9. Jaarverslag

· Het Jaarverslag (notulen ALV juni 2018) staat op de web site. Hierover zijn geen opmerkingen. De notulen van de ALV 2019 komen ook op de website.

10. Rondvraag

· Ron hoeft geen beker meer, een lintje o.i.d. is voldoende. Eddie is er niet helemaal mee eens. Hij heeft nog een trauma van de drie medailles die hij gewonnen heeft als clubkampioen van Aris de Heer. Door stemming wordt gekozen voor een wisselbeker.

11. Sluiting

Bert sluit om 22.00 uur de vergadering